Privacy

De vereniging Advendo Korpsen te Sneek (hierna Advendo) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Aan de hand van dit Privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan om die reden zorgvuldig om met persoonsgegevens. Advendo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt o.a. met zich mee dat wij in ieder geval:

- jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;

- verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- jouw vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Advendo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens bovenaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Advendo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinden, communicatie over een opdracht en/of uitnodiging(en) en het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Advendo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

a. voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens eventueel postadres

b. (zakelijke) telefoonnummer(s), (zakelijke) e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer(s)

Uw persoonsgegevens worden door Advendo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

- tot 12 maanden na de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Advendo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): administratieve doeleinden en t.b.v. het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Advendo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

a. voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens eventueel postadres

b. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

c. geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, bewijs en gegevens van deelname aan muziekexamens

E-mail berichtgeving (opt-out)

Advendo gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Advendo Korpsen Sneek Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- het verzorgen van de internetomgeving van de website;

- het verzorgen van de (financiële) administratie;

- het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

- het drukken en vesturen van ons clubblad, De Fortissimo.

Ook is het mogelijk dat wij je naam en geboortedatum moeten doorgeven aan organisaties waar wij optredens verzorgen voor bijvoorbeeld beveiligingseisen en/of inschrijving voor overnachting.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst of verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is een justitieel onderzoek, indien het verzoek hiertoe dwingend is, in opdracht van de Officier van Justitie. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier van tevoren schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen/instanties welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Advendo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- alle personen die namens Advendo van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

- we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

- onze betrokken medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent jouw gegevens

Jij hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan jij bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb jij het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Advendo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacy beleid zelf opslaan of raadplegen via www.advendo.nl/privacy.

Protocol camerabeveiliging

Bekijk of download hier het protocol camerabeveiliging.

Klachten

Mocht jij een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Jij hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met een van de bestuursleden van de Advendo Korpsen Sneek !

Agenda / Evenementen

Bekijk de aankomende optredens van de diverse Advendo groepen!
Wilt u één van de Advendo groepen boeken of wilt u meer informatie? Klik hier